زمان از شرق و غرب

"اروپاییها در زمان حال زندگی می کنند و با شتاب ثروتمند می شوند و برایشان وقت طلاست. ایرانی بر عکس خلاصه تر و متفکرانه تر تصمیم می گیرد و فقط برای فهمیدن زندگی می کند و لذا در ساحل زمان می نشیند و گذشت زمان را می نگرد، همان گونه که جریان آب به اقیانوس می ریزد و به ابدیت می پیوندد. او تشنه لب با یک عطش مقدس تُنگ ماوراء الطبیعه را می مکد، زندگی برایش خواب و خیالی بیش نیست"


ویلفرید اسپروی
بچه های دربار

/ 0 نظر / 27 بازدید