آخر پاییز

آخر پاییز شده و وقت شمردن جوجه ها

 

وقتی آدم از خوشی ها لذت نمی بره، مجبوره با خودآزاری خودش رو بیدار نگه داره و وجود خودش رو به خودش یاد آور بشه

 

حتی وقتی آدم برای خودش خوش نیست، هنوز می تونه از لذت بردن دیگران کیف کنه

 

گاهی تصور خوشی از خوشی هم خوشتره

 

امیدوارم زمستان پرباری داشته باشم و به خواب زمستانی فرو نروم

 

شُکر

/ 2 نظر / 61 بازدید